Tuesday, September 21, 2010

Thiruppugazh

தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன
தத்தத்தன தத்தத் தனதன ...... தனதான


முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்


முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்


பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்


பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே


தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
     நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
          திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்


கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை


கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.


                                                                                  _அருணகிரிநாதர்

Thiruppugazh Vinayagar Thuthi First Song


திருப்புகழ் விநாயகர் துதி முதல் பாடல்

தந்தன தனதன தந்தன தனதன
     தந்தன தனதன ...... தனதான

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி
     கப்பிய கரிமுக ...... னடிபேணிக்

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
     கற்பக மெனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
     மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
     மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே 

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
     முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
     அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
     அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
     அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.
                                                
                                                          
                                                           _அருணகிரிநாதர்

Crores of Crore


கோடானு கோடி

அவ்வையார் (ஔவையார்) உடனே பாடிய நாலு கோடிப் பாடல்கள்:

நான்கு கோடிகள் மட்டுமல்ல கோடானுகோடி வருமாறு பாடிய பாடல் இதோ...

"மதியாதார் முற்றம் மதித்தொரு கால்சென்று
மிதியாமை கோடி பெறும்"

"உண்ணீர் உண்ணீரென்று உபசரியார் தம்மனையில்
உண்ணாமை கோடி பெரும்"

"கோடி கொடுப்பினும் குடிப்பிறந்தார் தம்முடனே
கூடுதலே கோடி பெறும்"

"கோடானு கோடி கொடுப்பினுந் தன்னுடைநாக்
கோடாமை கோடி பெறும்"

Sunday, September 19, 2010

sindhanai sei maname

சிந்தனை செய் மனமே
சிந்தனை செய் மனமே தினமே
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே ஏ...


செந்தமிழ்க்கருள் ஞான தேசிகனை ஞான தேசிகனை ஆ...ஆ..
செந்தமிழ்க்கருள் ஞான தேசிகனை - செந்தில்
கந்தனை வானவர் காவலனை குகனை
சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே


சந்ததம் மூவாசை சகதியில் உழன்றனை 
சந்ததம் மூவாசை சகதியில் உழன்றனை 
சமரச சன்மார்க்க நெறிதனை மறந்தனை
சமரச சன்மார்க்க நெறிதனை மறந்தனை
அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை
அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை
ஆதலினால் இன்றே அருமறை பரவிய சரவணபவகுகனை


சிந்தனை செய் மனமே - செய்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே சிவகாமி மகனை ஷண்முகனை
சிந்தனை செய் மனமே - மனமே ஏ...

vadivelum mayilum thunai

அம்பிகாபதி படத்துக்காக T.M. சௌந்தரராஜன் பாடியது வடிவேலும் மயிலும் துணை
வடிவேலும் மயிலும் துணை - சொல்
வளமார் செந்தமிழால் சந்ததமும் கந்தனைப் பாட
வடிவேலும் மயிலும் துணை


நடராஜன் அருள்பாலன் நான்மறை தொழும் சீலன்
நடராஜன் அருள்பாலன் நான்மறை தொழும் சீலன்
தடமேவும் பொழில் சூழும் தணிகைவாழும் பரமஞான குருபரன்
வடிவேலும் மயிலும் துணை


தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான்
தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான் - கொன்றைத்
தளிர்மாலை மலர் மாலை ஜெபமாலையுடன் சந்தத்
தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான் - கொன்றைத்
தளிர்மாலை மலர் மாலை ஜெபமாலையுடன் சந்தத்
தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான்


தாபமிகு வெப்பு வாதமொடு பித்த மான பிணி மொய்த்து உடம்போடு
தாபமிகு வெப்பு வாதமொடு பித்த மான பிணி மொய்த்து உடம்போடு
சாருமுயிர் துன்ப சாகரமுழன்று சாதனை இழந்து வருந்தாமுன்
சாருமுயிர் துன்ப சாகரமுழன்று சாதனை இழந்து வருந்தாமுன்
தாளையளித்திட வேணுமெனத் துதிபாடருணக்கிரி நாதனழைத்திட
தயவுடன் இசைந்து அருள்மழை பொழிந்து
முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகையென
முதலடி உதைத்த தழைத்த கருணையை
நினைந்து நினைந்து கவிமலர் தொடுத்த


தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான் - கொன்றைத்
தளிர்மாலை மலர் மாலை ஜெபமாலையுடன் சந்தத்
தமிழ்மாலை தனைச் சூடுவான்


சற்றே சரிந்த குழலே துவளத் தரளவடம் 
துற்றே யசையக் குழையூசலாட
சற்றே சரிந்த குழலே துவளத் தரளவடம் 
துற்றே யசையக் குழையூசலாட துவர்கொள் செவ்வாய்
நற்றேனொழுக நடன சிங்கார நடையழகின்
பொற்றேரிருக்கத் தலையலங்காரம் புறப்பட்டதே
தலையலங்காரம் புறப்பட்டதே

Desire is like a Wave

திருச்சி லோகநாதன் பாடியது 
ஆசையே அலைபோலே நாமெல்லாம் அதன்மேலே
ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே
ஆசையே அலைபோலே நாமெல்லாம் அதன்மேலே
ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே

பருவம் என்னும் காற்றிலே பறக்கும் காதல் தேரிலே
ஆணும் பெண்ணும் மகிழ்வார் சுகம் பெறுவார்
அதிசயம் காண்பார்
நாளை உலகின் பாதையை இன்றே யார் காணுவார்?

ஆசையே அலைபோலே நாமெல்லாம் அதன்மேலே
ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே

வாழ்க்கை எல்லாம் தீர்ந்ததேன் வடிவம் மட்டும் வாழ்வதேன்
இளமை மீண்டும் வருமா? மணம் பெறுமா?
முதுமையே சுகமா?
காலம் போகும் பாதையை இங்கே யார் காணுவார்?

ஆசையே அலைபோலே நாமெல்லாம் அதன்மேலே
ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே

சூரைக்காற்று மோதினால் தோணி ஓட்டம் மேவுமோ?
வாழ்வில் துன்பம் வரவு சுகம் செலவு இருப்பது கனவு
காலம் வகுத்த கணக்கை இங்கே யார் காணுவார்?

ஆசையே அலைபோலே நாமெல்லாம் அதன்மேலே
ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே
ஆ..ஆ..

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே


திருச்சி லோகநாதன் பாடியது (இரும்புத் திரை)

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே - என்
காதலி பாப்பா காரணம் கேப்பா
ஏது சொல்வதுன்னும் தெரியல்லலே
ஏழைக்குக் காலம் சரியில்லே

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

மாசம் முப்பது நாளும் உளச்சி
வருமை புடிச்சு உருவம் இளச்சு
காசை வாங்கினா கடங்காரன் எல்லாம்
கணக்கு நோ்ட்டோட நிக்கிறான் வந்து
எனக்கு ஒனக்குன்னு பிக்கிறான்
காசை வாங்கினா கடங்காரன் எல்லாம்
கணக்கு நோ்ட்டோட நிக்கிறான் வந்து
எனக்கு ஒனக்குன்னு பிக்கிறான்

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

சொட்டு சொட்டாய் வேர்வை விட்டா
பட்டினியாய் பாடுபட்டா
கட்டுக்கட்டா நோட்டுச் சேறுது
கெட்டிக்காரன் பொட்டியிலே அது
குட்டியும் போடுது வட்டியிலே
கட்டுக்கட்டா நோட்டுச் சேறுது
கெட்டிக்காரன் பொட்டியிலே அது
குட்டியும் போடுது வட்டியிலே

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

விதவிதமா துணிகள் இருக்கு
விலையைக் கேட்டா நடுக்கம் வருது
வகை வகையாய் நகைகள் இருக்கு
மடியைப் பாத்தா மயக்கம் வருது
எதை எதையோ வாங்கணுமின்னு
எண்ணமிருக்குது வழியில்லே இதை
எண்ணாமலிருக்கவும் முடியலலே
எதை எதையோ வாங்கணுமின்னு
எண்ணமிருக்குது வழியில்லே இதை
எண்ணாமலிருக்கவும் முடியலலே

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

கண்ணுக்கு அழகாப் பொண்ணைப் படைச்சான்
பொணணுக்குத் துணையாய் ஆணைப் படைச்சான்
ஒண்ணுக்குப் பத்தா செல்வத்தப் படைச்சான்
ஒலகம் நெறைய இன்பத்தப் படைச்சான்
என்னைப் போலப் பலரையும் படைச்சி - அண்ணே
என்னைப் போலப் பலரையும் படைச்சி
இதுக்கும் அதுக்கும் ஏங்க வச்சான்
ஏழையைக் கடவுள் ஏன் படைச்சான்

கையில வாங்கினேன் பையிலே போடல்லே
காசு போன இடம் தெரியல்லே

காசு போன இடம் தெரியல்லே

மாயாபஜார் கல்யாண சமையல் சாதம்

திருச்சி லோகநாதன் மாயாபஜார் படத்துக்காகப் பாடியது 


ஹஹ்ஹஹஹஹா

கல்யாண சமையல் சாதம் ஹஹ்ஹஹஹஹா

கல்யாண சமையல் சாதம் காய் கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும்

கல்யாண சமையல் சாதம் காய் கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும்

ஹஹ்ஹஹஹஹஹ ஹஹ்ஹஹஹஹஹ
ஹஹ்ஹஹஹஹா

அந்தார பஜ்ஜி அங்கே சுந்தார சொஜ்ஜி இங்கே
அந்தார பஜ்ஜி அங்கே சுந்தார சொஜ்ஜி இங்கே
சந்தோஷ மீறிப் பொங்க ஹஹ்ஹஹஹஹா
இதுவே எனக்குத் திங்க

கல்யாண சமையல் சாதம் காய் கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும்

ஹஹ்ஹஹஹஹஹ ஹஹ்ஹஹஹஹஹ
ஹஹ்ஹஹஹஹா

புளியோதரையின் சோறு வெகு பொருத்தமாய் சாம்பாரு
புளியோதரையின் சோறு வெகு பொருத்தமாய் சாம்பாரு
பூரிக் கிழங்கும் பாரு ஹஹஹஹஹஹா
இதுவே எனக்கு ஜோரு

கல்யாண சமையல் சாதம் காய் கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும்
ஹஹ்ஹஹஹஹஹ ஹஹ்ஹஹஹஹஹ
ஹஹ்ஹஹஹஹா

ஜோரான சேனி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு
ஜோரான சேனி லட்டு சுவையான சீனி புட்டு
ஏராளமான தட்டு ஹஹஹஹஹஹா
இனி இஷ்டம் போல வெட்டு

கல்யாண சமையல் சாதம் காய் கறிகளும் ப்ரமாதம்
அந்த கௌரவப் ப்ரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும்

ஹஹ்ஹஹஹஹஹ ஹஹ்ஹஹஹஹஹ
ஹஹ்ஹஹஹஹா

ஹஹ்ஹஹஹஹஹ ஹஹ்ஹஹஹஹஹ
ஹஹ்ஹஹஹஹா

Bajagovindam / பஜகோவிந்தம்
பஜகோவிந்தம்

ஆபகாய ஸ்வதர்மஸ்ய ஸர்வதர்ம ஸ்வரூபிணே
அவதார வருஷ்டாய ராமக்ருஷ்ணாய தே நம:

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே
பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே
ஸம்ப்ராப்தே ஸன்னிஹிதே காலே
ஸம்ப்ராப்தே ஸன்னிஹிதே காலே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ருங்கரணே
நஹி நஹி ரக்ஷதி டுக்ருங்கரணே

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

மூட ஜஹீஹி தன ஆகம த்ருஷ்ணாம்
மூட ஜஹீஹி தன ஆகம த்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்புத்திம் மனஸி வித்ருஷ்ணாம்
குரு ஸத்புத்திம் மனஸி வித்ருஷ்ணாம்
யல்லபஸே நிஜ கர்மோபாத்தம்
யல்லபஸே நிஜ கர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேன வினோதய சித்தம்

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

யாவத் வித்தோபார்ஜன ஸக்த:
தாவன்னிஜ பரிவாரோ ரக்த:
யாவத் வித்தோபார்ஜன ஸக்த:
தாவன்னிஜ பரிவாரோ ரக்த:
பச்சாத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே
பச்சாத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே
வார்த்தாம் கோSபின ப்ருச்சதி கேஹே
வார்த்தாம் கோSபின ப்ருச்சதி கேஹே

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

மாகுருதன ஜன யௌவ்வன கர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத் கால:ஸ்ர்வம்
மாகுருதன ஜன யௌவ்வன கர்வம்
ஹரதி நிமேஷாத் கால:ஸ்ர்வம்
மாயாமயம் இதம் அகிலம் ஹித்வா
மாயாமயம் இதம் அகிலம் ஹித்வா
ப்ரஹ்ம பதம் த்வம் ப்ரவிச விதித்வா
ப்ரஹ்ம பதம் த்வம் ப்ரவிச விதித்வா

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

ஸுரமந்திர தருமூல நிவாஸ:
சய்யா பூதலம் அசினம் வாஸ:
ஸுரமந்திர தருமூல நிவாஸ:
சய்யா பூதலம் அசினம் வாஸ:
ஸர்வ பரிக்ரஹ போகத்யாக:
ஸர்வ பரிக்ரஹ போகத்யாக:
கஸ்ய ஸுகம் நகரோதி விராக:
கஸ்ய ஸுகம் நகரோதி விராக:

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

பகவத் கீதா கிஞ்சிததீதா
பகவத் கீதா கிஞ்சிததீதா
கங்காஜல லவ கணிகா பீதா
பகவத் கீதா கிஞ்சிததீதா
கங்காஜல லவ கணிகா பீதா
ஸக்ருதபியேன முராரி
ஸக்ருதபியேன முராரி ஸமர்ச்சா
ஸக்ருதபியேன முராரி ஸமர்ச்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

புனரபி ஜனனம்
புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனனீ ஜடரே சயனம்
புனரபி ஜனனீ ஜடரே சயனம்
இஹ ஸம்ஸாரே பஹு துஸ்தாரே
இஹ ஸம்ஸாரே பஹு துஸ்தாரே
க்ருபயா பாரே பாஹி முராரே
க்ருபயா பாரே பாஹி முராரே

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

கேயம் கீதா நாம ஸஹஸ்ரம்
த்யேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமஜஸ்ரம்
கேயம் கீதா நாம ஸஹஸ்ரம்
த்யேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமஜஸ்ரம்
நேயம் ஸஜ்ஜன ஸங்கே சித்தம்
நேயம் ஸஜ்ஜன ஸங்கே சித்தம்
தேயம் தீனஜனாய ச வித்தம்
தேயம் தீனஜனாய ச வித்தம்

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்யம்
நாஸ்தி தத: ஸுகலேச: ஸத்யம்
அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்யம்
நாஸ்தி தத: ஸுகலேச: ஸத்யம்
புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதி:
புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதி:
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி:
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி:

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே

குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்த:
ஸம்ஸாராதSசிராத்பவ முக்த:
குரு சரணாம்புஜ நிர்பர பக்த:
ஸம்ஸாராதSசிராத்பவ முக்த:
ஸேந்த்ரியமானஸ நியமாதேவம்
ஸேந்த்ரியமானஸ நியமாதேவம்
த்ருக்ஷ்யஸி நிஜ ஹ்ருதயஸ்தம் தேவம்
த்ருக்ஷ்யஸி நிஜ ஹ்ருதயஸ்தம் தேவம்

பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே
பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம்
கோவிந்தம் பஜ மூடமதே


Bajagovindam in English

aapakaaya SvadharmaSya Sarvadharma SvaroopiNE
avadhaara varushtaaya raamakrushNaaya thE nama:

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE
baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE
SampraapdhE SannihidhE kaalE
SampraapdhE SannihidhE kaalE
nahi nahi rakshadhi tukrungaraNE
nahi nahi rakshadhi tukrungaraNE

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

moota jaheehi thana aakama dhrushNaam
moota jaheehi thana aakama dhrushNaam
kuru Sadhpuththim manaSi vidhrushNaam
kuru Sadhpuththim manaSi vidhrushNaam
yallapaSE nija karmOpaaththam
yallapaSE nija karmOpaaththam
viththam thEna vinOdhaya siththam

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

yaavadh viththOpaarjana Sakdha:
thaavannija parivaarO rakdha:
yaavadh viththOpaarjana Sakdha:
thaavannija parivaarO rakdha:
pachchaadh jeevadhi jarjara thEhE
pachchaadh jeevadhi jarjara thEhE
vaarththaam kOSpina pruchchadhi kEhE
vaarththaam kOSpina pruchchadhi kEhE

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

maakurudhana jana yowvvana karvam
haradhi nimEshaadh kaala:Srvam
maakurudhana jana yowvvana karvam
haradhi nimEshaadh kaala:Srvam
maayaamayam idham akilam hidhvaa
maayaamayam idham akilam hidhvaa
prahma padham dhvam pravisa vidhidhvaa
prahma padham dhvam pravisa vidhidhvaa

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

Suramandhira tharumoola nivaaSa:
saiyaa poodhalam asinam vaaSa:
Suramandhira tharumoola nivaaSa:
saiyaa poodhalam asinam vaaSa:
Sarva parikraha pOkadhyaaka:
Sarva parikraha pOkadhyaaka:
kaSya Sukam nakarOdhi viraaka:
kaSya Sukam nakarOdhi viraaka:

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

pakavadh keedhaa kinjidhadheedhaa
pakavadh keedhaa kinjidhadheedhaa
kangaajala lava kaNikaa peedhaa
pakavadh keedhaa kinjidhadheedhaa
kangaajala lava kaNikaa peedhaa
SakrudhapiyEna muraari
SakrudhapiyEna muraari Samarchchaa
SakrudhapiyEna muraari Samarchchaa
kriyadhE thaSya yamEna na sarchchaa
kriyadhE thaSya yamEna na sarchchaa

baja gOvindham baja gOvindham
baja gOvindham baja gOvindham
baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

punarapi jananam
punarapi jananam punarapi maraNam
punarapi jananam punarapi maraNam
punarapi jananee jatarE sayanam
punarapi jananee jatarE sayanam
iha SamSaarE pahu thuSdhaarE
iha SamSaarE pahu thuSdhaarE
krupayaa paarE paahi muraarE
krupayaa paarE paahi muraarE

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

kEyam keedhaa naama SahaSram
dhyEyam Sripadhi roopamajaSram
kEyam keedhaa naama SahaSram
dhyEyam Sripadhi roopamajaSram
nEyam Sajjana SangE siththam
nEyam Sajjana SangE siththam
thEyam theenajanaaya sa viththam
thEyam theenajanaaya sa viththam

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

arththam anarththam paavaya nidhyam
naaSdhi thadha: SukalEsa: Sadhyam
arththam anarththam paavaya nidhyam
naaSdhi thadha: SukalEsa: Sadhyam
pudhraadhapi thanapaajaam peedhi:
pudhraadhapi thanapaajaam peedhi:
Sarvadhraishaa vihidhaa reedhi:
Sarvadhraishaa vihidhaa reedhi:

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE

guru saraNaampuja nirpara pakdha:
SamSaaraadhaSsiraadhpava mukdha:
guru saraNaampuja nirpara pakdha:
SamSaaraadhaSsiraadhpava mukdha:
SEndhriyamaanaSa niyamaadhEvam
SEndhriyamaanaSa niyamaadhEvam
dhrukshyaSi nija hrudhayaSdham thEvam
dhrukshyaSi nija hrudhayaSdham thEvam

baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE
baja gOvindham baja gOvindham
gOvindham baja mootamadhE