Wednesday, August 25, 2010

அஷ்டமா சித்திகள் / அட்டமா சித்திகள்

        
 அஷ்டமா சித்திகள் / அட்டமா சித்திகள் 


Üù¤ñ£: 
ñ¤èê¢ê¤ø¤ò àò¤ó¢è÷¤ìñ¢ Üõø¢ø¤½ë¢ ê¤ø¤ò à¼õ£ò¢ Þ¬øõù¢ èôï¢î¤¼ð¢ð¶. 
    
ñè¤ñ£: 
äñ¢Ìîî¢ îõé¢è÷¤ô¢ Üèºñ¢  ¹øºñ¢ Þ¬ìòø£¶ ï¤ø¢øô¢. 
     
ôè¤ñ£: 
ñ¬ô«ð£ô¢ ð£óñ£ò¢ Þ¼ï¢î£½ñ¢  ðóñ£Âè¢è÷¢ «ð£ô¢ Þ¼î¢îô¢ 

èó¤ñ£: 
ðóñ ܵ«ð£ù¢ø õ®õñ£ò¢ Þ¼ï¢î£½ñ¢ ªð¼ñ¢ ñ¬ô«ð£ù¢Á èùî¢î¤¼î¢îô¢.

   
பிராப்தி: 
எப்பொருளை விரும்புகின்றனரோ Üð¢ªð£¼¬÷ ªðøô¢. 

    
ð¤óè£ñ¤òñ¢: 
îù¢ àì¬ô õ¤ì¢´ð¢ ð¤ø àìô¤ø¢¹°îô¢. (ô õ¤ì¢´  Ã´ ð£ò¢îô¢) 

  
ßêî¢õñ¢: 
èì¾ì¢ îù¢¬ñ ܬìîô¢ 
வசித்வம்:
ñù¤îó¢ õ¤ô颰 áó¢õù ðøð¢ðù ºîô¤ò âô¢ô£õ¬è àò¤ó¢è¬÷»ñ¢  îñ¢ õòð¢ð´î¢î¤è¢ ªè£÷¢îô¢. 

No comments:

Post a Comment

Tamil endraal athai thamizh endru Kollalaamaa? தமிழ் என்றால் அதைத் தமிழென்று கொள்ளலாமா?